De provincie Noord-Holland is sinds eind mei eigenaar van nieuwe percelen in het Oostelijk Vechtplassengebied (gemeente Wijdemeren). Het gaat om de Nieuwe Polderplas, percelen in natuurgebied ’t Hol en een perceel langs de Horndijk. Deze grond maakt de aanleg mogelijk van nieuwe natuur, recreatieve verbindingen en de verwerking van bagger.

De drie aankopen bieden ieder mogelijkheden om de natuur en de recreatie in het gebied te verbeteren. Zo kan in natuurgebied ’t Hol ruim 30 hectare grond worden ingericht als natuurgebied en geeft het perceel aan de Horndijk mogelijkheden voor de waterrecreatie, de natuur en de leefomgeving.

Nieuwe Polderplas
De Nieuwe Polderplas, een plas van zo’n twintig hectare ten zuiden van de Loenderveense Plas, is aangekocht omdat ook hier diverse doelen voor het gebied verwezenlijkt kunnen worden. Er zijn mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe natuur en de eventuele toepassing van bagger uit de overige plassen daarbij. Ook de aanleg van een recreatief trekpad en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van het gebied, behoren tot de mogelijkheden. De komende tijd worden deze opties, samen met belanghebbende partijen, verder onderzocht en uitgewerkt.

Gebiedsaanpak
Het Oostelijke Vechtplassengebied wordt de komende jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied waar mensen graag wonen en recreëren. Om deze kwaliteitsslag mogelijk te maken, werken en financieren ruim 20 partners een groot aantal projecten in het gebied.

Grondstrategie
Gedeputeerde Staten hebben op 12 maart 2019 de grondstrategie voor de Oostelijke Vechtplassen vastgesteld. In deze strategie staat dat de projecten, waarvoor grond wordt aangekocht, integraal en in samenwerking met gebiedspartners worden opgepakt. Ook staat omschreven hoe de benodigde grond voor de aanleg van zo’n 800 hectare nieuwe natuur beschikbaar komt.

Kijk voor meer informatie over de gebiedsaanpak op de website van de Oostelijke Vechtplassen. Meer informatie over de grondstrategie is te vinden op de pagina Grondverwerving.