Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven een financiële bijdrage leveren.

Amsterdam Wetlands bestaat onder andere uit Ilperveld en Wormer en Jisperveld. In Ilperveld kan direct worden begonnen met experimenten om veen te laten groeien. Momenteel vinden deze experimenten nog plaats in een laboratorium en daarvan zijn de resultaten positief. In samenwerking met Landschap Noord-Holland gaat gekeken worden of het in de praktijk in een groot gebied ook succesvol is. “Heel goed dat we in dit gebied aan de slag kunnen met onder andere bodemdaling en het verbeteren van de biodiversiteit”, laat NH-gedeputeerde Esther Rommel weten. “Door samen met alle betrokken partijen meerdere uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken, komen we dichterbij oplossingen.”

Samenwerking
De afgelopen jaren werkte de provincie samen met LNV, het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO, agrarische natuurvereniging Water Land & Dijken, verschillende gemeenten in het gebied zoals Waterland, Amsterdam, Zaanstad en Alkmaar en de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer om tot breed afgestemde afspraken te komen. Overkoepelende samenwerking blijft bestaan om te zorgen dat de partners van de projecten leren. Door veel te testen en leren door te doen, kunnen successen later worden toegepast in weer andere gebieden.

Nieuwe uitdagingen
Op den duur starten ook projecten waar nu nog niet alle partners het eens over zijn. Uitdagingen waar nog verder over gesproken moet worden gaan over de afname van CO2 en de vraag hoe nat gebieden moeten zijn om bodemdaling te stoppen en natuur te creëren.