Veel organisaties, met name overheden, binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), hebben data over landschappelijke waarden binnen hun grondgebied beschikbaar. De Metropoolregio Amsterdam heeft een begin gemaakt om deze kennis en informatie voor de MRA samen te voegen en beschikbaar te stellen via een openbare viewer.

Het project is door MOOI Noord-Holland uitgevoerd in opdracht van de MRA. Het doel van de waardenkaart is op een aantrekkelijke en toegankelijke manier inzicht geven in de landschappelijke waarden van de MRA wat betreft cultuurhistorie, natuur en beleving op hoofdlijnen. De kaart kan dienen als belangrijke inhoudelijke input bij discussies over ruimtelijke ontwikkelingen binnen de MRA, over de omgevingskwaliteit van het gebied en over de kernwaarden van de verschillende landschappen en structuren binnen de Metropoolregio.

De kaart is gemaakt op basis van een korte inventarisatie en een analyse. Het idee is om de kaart in de toekomst verder aan te vullen en te verfijnen met nog meer detailinformatie.

Inhoud kaartviewer
De kaartviewer is opgebouwd uit bestaand kaartmateriaal van overheden en andere organisaties in het gebied. In de viewer zijn de cultuur- en natuurwaarden opgenomen die door de overheden in het gebied onder beheer- of beschermingsregime zijn geplaatst en op kaart zijn gezet. Voor de belevingswaarden bestaan dergelijke beheer- of beschermingsregimes niet. In plaats daarvan zijn de gegevens uit het Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden (MRA) van NBTC-NIPO opgenomen en zoveel mogelijk gegevens over de recreatieve infrastructuur.

Thematische lagen
Naast deze basisgegevens zijn er enkele thematische lagen toegevoegd: de dijkenkaart, de buitenplaatsenkaart, een ISS satellietfoto om de donkere gebieden te tonen, een pilot voor een beeldbank, een landschapstypenkaart en de bodemsoortenkaart.

Naar de kaartviewer >>