Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de Metropoolregio Amsterdam INTENS. Met behulp van vier handvatten kan het de benodigde kwaliteit krijgen.

Het landschap van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is van grote cultuurhistorische waarde, maar zal door de grote uitdagingen van de 21e eeuw flink veranderen. De bewoners en bedrijven hierbij nog voldoende keuze. De noodzakelijke investeringen in het landschap zijn weliswaar aanzienlijk, net als de maatschappelijke voordelen, maar ze zijn betaalbaar.

Vier handvaten

Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten:

  • Een nieuwe blik op de basiselementen van het MRA landschap
  • Ruimte en urgentie voor het combineren van initiatieven en opgaven
  • Circulair plannen van steden en open landschappen
  • Plannen vanuit wederkerigheid tussen stad en land

Download INTENS, een samenvattend pamflet en pleidooi >>

Narratief: De waarde van het landschap

In dit rapport doet kwartiermaker Marinke Steenhuis verslag van een reis door het MRA landschap. Een reis door archieven, een reis langs bestuurders, ambtenaren, museumdirecteuren en betrokken burgers, een reis over snelwegen en dijken, een reis door ideeën en voorbije en toekomstige dromen. Een reis door dat wonderbaarlijke landschap van de MRA. Die badkuip met de duinen en het Gooi als badranden.

Download Narratief: De waarde van het landschap >>

Ruimtelijke opgaven

De regio’s van de MRA hebben, in samenwerking met het programma Metropolitaan Landschap, gebiedsateliers georganiseerd om de impact van de stapeling van grote opgaven op het landschap te verkennen. De inventarisatie van de opgaven was in de ateliers het basismateriaal. Een werkdocument presenteert de resultaten van een quickscan van deze opgaven en hun ruimtelijke weerslag.

Download ruimtelijke opgaven >>

Inspiratieboek gebiedsateliers

In de serie gebiedsateliers zijn de kwaliteiten van en het beleid voor het landschap gelegd naast de vraag vanuit de grote ruimtelijke opgaven. De bureaus, die de ateliers hebben begeleid, geven inzicht in de resultaten en mogelijke richtingen voor ontwikkeling.

Download Inspiratieboek >> 

Financiering

In het kader van het programma en bij de gebiedsateliers is ook de investeringsopgave het beleid voor het landschap naast de vraag vanuit de ruimtelijke opgaven gelegd. Een rapportage gaat in op het financiële deel van de verkenningstocht. Download Geld en Opgaven >

Download Geld en Opgaven >>

Reflectie en advies 

Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving reflecteerde als visiting critic op het ‘Narratief van het MRA landschap’ en op het pleidooi ‘INTENS’.

Download reflectie en advies >>

Symposium INTENS: investeren in landschap én ruimtelijke opgaven

Op 19 juni organiseerde de Vereniging Deltametropool het symposium INTENS. Centraal stond het benutten van kansen om zowel te investeren in het landschap als het bieden van ruimte aan andere ontwikkelingen.

Download Impressie >

Kaartviewer Metropolitane Landschap

Recent is een kaartviewer ontwikkeld met data over de waarden van het MRA landschap. De input is door verschillende organisaties beschikbaar gesteld.

Open kaartviewer >