Noord-Hollandse gemeenten een podium geven om met elkaar na te denken over de complexe opgaven in het Groene Hart. Dát is het doel van een nieuw opgerichte NOVI-tafel. De oprichting is de uitkomst van een recente bijeenkomst onder voorzitterschap van gedeputeerde Esther Rommel.

Onlangs is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw.

Beeld van de startbijeenkomst op dinsdag 2 september 2020

Bron van energie
Gedeputeerde Esther Rommel opende de bijeenkomst voor de Noord-Hollandse gemeenten die deel uitmaken van het Groene Hart. Deze vond plaats op initiatief van de provincie en de gemeente Ouder-Amstel. Om samen op die ontwikkelingen in te spelen, is Joyce Langenacker, burgemeester van Ouder-Amstel, gevraagd om als voorzitter vorm en inhoud te geven aan de nieuwe tafel. Zij gaf aan hoe belangrijk het is gezamenlijk te werken aan thema’s die de gemeentegrenzen overstijgen. “Het samen in gesprek zijn op het gebied van NOVI en het Groene Hart heeft veel meerwaarde. ‘De frisse start van een NOVI-tafel voor het Groene Hart, is voor mij nu al een bron van energie. En ik hoop ook voor mijn tafelgenoten.”

Presentatie en debat Steven Slabbers
Vervolgens was het woord aan Steven Slabbers, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) bij de provincie Noord-Holland. Als onafhankelijk expert adviseert hij het provinciaal bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op de leefomgeving. In zijn presentatie liet hij zien hoe de indeling van het Groene Hart zich verhoudt tot het NOVI-gebied. Duidelijk kwam naar voren dat het goed duiden van nut en noodzaak van het Groene Hart een complexe opgave is. Ook hoe je vanuit de gemeenten of provincies hier een inhoudelijke bijdrage aan kan leveren, rekening houdend met alle thema’s.

Resultaat
Esther Rommel en Joyce Langenacker kunnen terugkijken op een goede eerste bijeenkomst. “Er is veel informatie uitgewisseld en sommige onduidelijkheden zijn al opgelost”, aldus Langenacker. “Dat is een prima start en ik verwacht dat we hier met elkaar echt slagen kunnen maken.”