De groen-recreatieve ontwikkeling van de Diemerscheg krijgt een impuls. Deze groene scheg loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost tot de Vecht en bevat onder meer het Diemerbos en de groene kuststrook tussen IJburg en Muiden. De bevolking heeft inmiddels haar voorkeur uitgesproken over de ontwikkellijnen.

De provincie Noord-Holland legt in de scheg nieuwe natuurverbindingen aan. Ook is geïnvesteerd in het beter beleefbaar maken van het landschap van de Stelling van Amsterdam en de vestingsteden Muiden, Weesp en Naarden. De omgeving van de scheg verstedelijkt echter in rap tempo en sommige delen zijn sleets geworden. Zo kampt het Diemerbos met een tekort op het beheergeld voor recreatieve voorzieningen. Dit voorjaar is een kort filmpje gemaakt waarmee aandacht voor het gebied wordt gevraagd.

Ontwikkellijnen
De gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren en Amsterdam, de initiatiefnemers, werken samen met Staatsbosbeheer, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Groengebied Amstelland aan de groen-recreatieve ontwikkeling van de Diemerscheg. Dit gebeurt binnen de Stuurgroep Diemerscheg die opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een Ontwikkelperspectief. In dit kader zijn zes ‘ontwikkellijnen’ via een online enquête voorgelegd aan de bevolking. Via een voor iedereen toegankelijke link kon men een aantal vragen beantwoorden en suggesties doen. Ook de deelnemers aan een vast panel van Amsterdam, mits woonachtig in Zuidoost of Oost, werden aangeschreven mee te doen aan de enquête.

Voorkeuropties
Bijna 1500 respondenten hebben meegedaan. Deze mensen kennen het gebied in overgrote meerderheid en geven het een rapportcijfer van gemiddeld een 7,9. Men zoekt hier vooral rust en gebruikt de scheg voor wandelen, fietsen en natuur beleven.

De meeste bijval kreeg het idee om water en dijken beter te gebruiken als fiets-, wandel- of vaarroutes. Het vernatten van het groen, denk aan het omvormen van het Diemerbos tot een nat moerasbos, kwam op nummer twee. Het idee om langs grote infrastructuurlijnen zonnepanelen en windmolens te plaatsen, wordt door iets meer dan de helft van de respondenten gesteund. Jongere respondenten zijn hier enthousiaster over dan oudere. Men vraagt om rekening te houden met de hoge natuurwaarden en veel voorkomende vogels. Ook hechten velen aan het voorkomen van geluidoverlast en horizonvervuiling.

Het idee om de parkenzone aan de rand van het stedelijke gebied, denk aan het Flevopark, het Diemerpark, de Bijlmerweide en de Gaasperzoom, intensiever te benutten voor sport, spel, educatie en stadslandbouw kreeg steun van iets minder dan de helft van de ondervraagden. Veel mensen vrezen te grote drukte in de parken en verlies aan openbaar toegankelijk terrein. Negatieve ervaringen uit het verleden, denk aan tijdelijke afsluitingen en geluid- en verkeershinder door muziekevenementen, werden daarbij vaak genoemd.

Vervolg
De opgehaalde reacties leiden tot aanpassing van de ontwikkellijnen. De Stuurgroep Diemerscheg wil het Ontwikkelperspectief met een Uitvoeringsprogramma eind dit jaar vaststellen. De visie kan dan namelijk doorwerken in de Omgevingsvisies van de gemeenten zodat gestart kan worden met een aantal prioritaire verbeteracties.  Dit alles speelt door in zowel de Verstedelijkingsstrategie van Rijk en regio als het MRA-investeringsprogramma Landschap.

Website: www.amsterdam.nl/diemerscheg

Meer informatie
– Marja van Nieuwkoop, secretaris Stuurgroep Diemerscheg, m.van.nieuwkoop@amsterdam.nl, tel. 06 123 59 656
– Paul van Hoek, projectleider Ontwikkelperspectief, p.van.hoek@amsterdam.nl